top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DIENSTVERLENING VIRTUAL ASSISTANT

Van:

Simone Balm

KVK: 69239738

Hierna te noemen Virtual Assistant of opdrachtnemer

Op alle opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e mail zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

 Artikel 2 – Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Virtual Assistant zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

 2. Een opdracht wordt aangenomen op basis van een projectprijs of los uurtarief. Het projecttarief wordt vooraf in samenspraak vastgesteld.

 3. In offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW en in euro’s tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

 4. In offertes en overeenkomsten worden de opdrachtbevestiging en uitvoering verricht op basis van een inspanningsverplichting.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Virtual Assistant zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Virtual Assistant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Virtual Assistant worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Virtual Assistant zijn verstrekt, heeft Virtual Assisant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

 3. Virtual Assistant is niet aansprakelijk voor schade, welke van aard ook, ontstaan doordat Virtual Assistant is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens.

Artikel 4 – Wijziging van overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Virtual Assistant zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst kwalitatieve consequenties heeft, zal Virtual Assistant de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

 

Artikel 5 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Het is de Virtual Assistant, na beëindiging van de samenwerking, verboden om zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever gebruik te maken van informatie en klantcontacten. Bij overtreding van dit artikel is, per voorval, een bedrag groot van 5000 Euro direct opeisbaar, te betalen door de Virtual Assistant aan opdrachtgever.

 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom

Virtual Assistant behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht. Denk hierbij aan de opgedane kennis van systemen. Het intellectueel eigendom van de kennis blijft te allen tijde in eigendom van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Virtual Assistant op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever.

 2. In het hierboven genoemde geval is Virtual Assistant bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Virtual Assistant schadevergoeding te vorderen.

 3. Mocht er onenigheid ontstaan of is opdrachtgever of Virtual Assistant niet meer tevreden over de samenwerking/uitvoering van werkzaamheden hebben beide partijen het recht de overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Artikel 8 – Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking, of uiterlijk een dag na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of mondeling te worden gemeld aan Virtual Assistant.

 2. Indien een klacht gegrond is zal Virtual Assistant de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos geworden is. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Virtual Assistant slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 9 – Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. Het tarief is exclusief BTW, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, indien anders aangegeven.

 2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Virtual Assistant, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van een uurtarief of projectprijs geschiedt achteraf. 

 2. Betalingen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 11 – Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoeningen in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.

 2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van de opdrachtnemer maakt.

 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Virtual Assistant.

 4. Virtual Assistant is aansprakelijk voor de afdracht van verschuldigde sociale verzekeringspremies en loonbelasting.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, stakingen, mobilisatie, stremmingen in het vervoer, oorlog, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming, zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Virtual Assistant niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 2. Indien Virtual Assistant bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerd cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14 – Rechtskeuze en competentie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Den Haag.

bottom of page